1. പക്ഷാന്തം

    1. നാ.
    2. വാവ് (ശുക്ല-കൃഷ്ണ പക്ഷങ്ങളിൽ ഓരോന്നിൻറെയും അവസാനം)
    3. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൻറെ അറ്റം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക