1. പക്ഷാന്തരം

    1. നാ.
    2. മറുവശം
    3. മറ്റൊരു പക്ഷം
    4. എതിരഭിപ്രായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക