1. പക്ഷാഹാരൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു പക്ഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക