1. പക്ഷികീടം

    1. നാ.
    2. പക്കി, പൂച്ചി
  2. പക്ഷിക്കുറ്റം

    1. നാ.
    2. ശിശുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം, ശരീരം മെലിയുന്നതു മുഖ്യ ലക്ഷണം (ചില പക്ഷികൾ മറികടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു വിശ്വാസം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക