1. പക്ഷിമല്ലം

    1. നാ.
    2. പിതാരിപ്പുള്ള്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക