1. പക്ഷീകരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പക്ഷമാക്കിചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക