1. പക്ഷീയ

  1. വി.
  2. കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട, ഒരു വശത്തുള്ള. പദാന്തത്തിൽ പ്രയോഗം. ഉദാ: ഏകപക്ഷീയം
 2. പക്ഷ്യ

  1. വി.
  2. ഒരു പക്ഷത്തു ചേർന്ന
  3. പിൻതുടരുന്ന
  4. ഇഷ്ടമുള്ള, സ്നേഹമുള്ള
  5. മാസത്തിലെ ഓരോ പക്ഷത്തിലും മാറുന്ന, പക്ഷം തോറുമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക