1. പക്ഷ്മയുക

    1. നാ.
    2. കൺപീലിയിലുണ്ടാകുന്ന പേൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക