1. പക്ഷ്യൻ

    1. നാ.
    2. പക്ഷത്തുള്ളവൻ, സ്നേഹിതൻ
    3. അനുചരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക