1. പകൽവേഷം

    1. നാ.
    2. ആഡംബരം
    3. വഞ്ചന, പറ്റിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക