1. പഗിഡി

  1. നാ.
  2. പകിടി
 2. പകിടി

  1. നാ.
  2. വഞ്ചന
  3. ഉപായം
  4. നേരമ്പോക്ക്
  5. താടി
  6. കൈമടക്ക്, കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഉടമസ്ഥനു രേഖയില്ലാതെ മുൻകൂർകൊടുക്കുന്ന തുക
  7. വലിയ തലപ്പാവ്. (പ്ര.) പകിടിക്കഥ = ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള കഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക