1. പങ്കകീരം

    1. നാ.
    2. ഒരു പക്ഷി, ഒരുതരം മുണ്ടി (കൊക്ക്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക