1. പങ്കജാക്ഷ

    1. വി.
    2. താമരപ്പൂവുപോലെയുള്ള കണ്ണുകളോടുകൂടിയ
  2. പങ്കജാക്ഷി

    1. നാ.
    2. സുന്ദരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക