1. പങ്കാളൻ, -ളി

    1. നാ.
    2. പങ്കുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക