1. പങ്കിടൽ

    1. നാ.
    2. പങ്കുവയ്പ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക