1. പങ്കില

    1. വി.
    2. പാപമുള്ള
    3. പങ്കത്തോടുകൂടിയ
    4. കളങ്കമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക