1. പങ്കുകാരൻ

    1. നാ.
    2. പങ്കുള്ളവൻ, പങ്കുപറ്റുന്നവൻ, പങ്കിന് അവകാശി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക