1. പങ്കുകൊള്ളുക

    1. ക്രി.
    2. സഹകരിക്കുക, ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭാഗഭാക്ക് ആകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക