1. പങ്കുപറ്റുക

    1. ക്രി.
    2. ഓഹരി സ്വീകരിക്കുക
    3. സഹകരിക്കുക, ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക