1. പങ്ക്തിക

    1. നാ.
    2. നില, വരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക