1. പങ്ക്തികണ്ടകൻ

    1. നാ.
    2. സമൂഹത്തെ സുഷിപ്പിക്കുന്നവൻ, സമൂഹത്തിനു ശല്യം ചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക