1. പചനം

    1. നാ.
    2. കൊടുവേലി
    3. പചിക്കൽ
    4. പാകംചെയ്യാനുള്ള പാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക