1. പചനി

    1. നാ.
    2. കാട്ടുമാതളം
  2. പാചനി

    1. നാ.
    2. കടുക്കാ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക