1. പചന1

  1. വി.
  2. വേവിക്കുന്ന, പാകപ്പെടുത്തുന്ന
 2. പചന2

  1. നാ.
  2. പാകമാകൽ
 3. പചനി

  1. നാ.
  2. കാട്ടുമാതളം
 4. പാചനി

  1. നാ.
  2. കടുക്കാ
 5. പിച്ചൻ

  1. നാ.
  2. പിച്ചുപിടിച്ചവൻ, ഭ്രാന്തൻ
 6. പീച്ചൻ

  1. വി.
  2. പിഞ്ച്, മൂക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക