1. പചേളിമം

    1. വി.
    2. പഴുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
    3. പാകം വന്ന
    4. തിരളാറായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക