1. പച്ചക്കല്ല്

    1. നാ.
    2. പച്ചനിറമായ രത്നം, മരതകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക