1. പച്ചക്കാമദേവൻ

    1. നാ.
    2. താൻ ബഹു സുന്ദരനാണെന്നു വിചാരിക്കുകയും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക