1. പച്ചത്തെറി

    1. നാ.
    2. മറവില്ലാതെ തുറന്നടിച്ചുള്ള അസഭ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക