1. പച്ചപ്പരമാർഥി

    1. നാ.
    2. ശുദ്ധഗതിക്കാരൻ, വെറും നേരുകാരൻ, ഭോഷൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക