1. പച്ചപ്പശു

    1. നാ.
    2. ഒരിനം വിട്ടിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക