1. പച്ചപ്പാമ്പ്

    1. നാ.
    2. പച്ചനിറമുള്ള ഒരിനം പാമ്പ്, പച്ചിലപ്പാമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക