1. പച്ചപ്പുഴു

    1. നാ.
    2. പച്ചനിറമുള്ള പുഴു
    3. സംസ്കരിക്കാത്ത വെരുകിൻ പുഴു(ക്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക