1. പച്ചപ്രാവ്

    1. നാ.
    2. പച്ചനിറമുള്ള പ്രാവ്, ചെങ്ങാലിപ്രാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക