1. പച്ചശരീരം

    1. നാ.
    2. ഇളം ശരീരം, പ്രസവിച്ചിട്ടു അധികമാകാത്തവളുടെ ശരീരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക