1. പഞ്ചക

  1. വി.
  2. അഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച
  3. അഞ്ചുകൂടിയ
 2. പഞ്ചക1

  1. നാ.
  2. ഐതരേയബ്രാഹ്മണത്തിൻറെ അഞ്ചുവിഭാഗങ്ങൾ
  3. ഒരു സ്വർണനാണയം
 3. പഞ്ചിക2

  1. നാ.
  2. വ്യാഖ്യാനം
  3. കണക്കുപുസ്തകം
  4. വർത്തമാനപ്പത്രം
 4. പിഞ്ചുക

  1. ക്രി.
  2. പഴക്കത്താൽ കീറുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക