1. പഞ്ചകോല(ക)ം

    1. നാ.
    2. തിപ്പലി തിപ്പലിമൂലം ചെവിയം കൊടുവേലി ചുക്ക് എന്നീ അഞ്ചും കൂടിയത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക