1. പഞ്ചക്ലേശങ്ങൾ

  1. നാ.
  2. ദ്വേഷം
  3. അവിദ്യ
  4. അസ്മിത
  5. രാഗം
  6. അഭിനിവേശം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക