1. പഞ്ചകർമങ്ങൾ

    1. ആയുര്‍.
    2. വമനം രേചനം നസ്യം അനുവാസനം നിരൂഹം എന്നീ ചികിത്സാരീതികൾ അഞ്ചും
    1. നാ.
    2. അഞ്ചുവിധ ചലനങ്ങൾ (ഉത്ക്ഷേപണം, അവക്ഷേപണം, ആകുഞ്ചനം, പ്രസാരണം, ഗമനം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക