1. പഞ്ചഗണം

    1. നാ.
    2. അഞ്ചുപേരുടെ സംഘം
  2. പഞ്ചകോണം

    1. നാ.
    2. അഞ്ചുകോണുള്ള പരിലേഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക