1. പഞ്ചഗുപ്തം

    1. നാ.
    2. ചാർവാകമതം
    3. നാലുകാലുകളും തലയും ഓട്ടിക്കുള്ളിൽ ഓളിച്ചുവയ്ക്കുന്നത്, ആമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക