1. പഞ്ചഗൂഢം

    1. നാ.
    2. "അഞ്ച് അവയവങ്ങളെ ഒളിപ്പിക്കാനാകുന്നത്", ആമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക