1. പഞ്ചചൂഡ

    1. നാ.
    2. ഒരു അപ്സരസ്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക