1. പഞ്ചതത്ത്വങ്ങൾ

    1. നാ.
    2. പൃഥിവി അപ്പ് തേജസ്സ് വായു ആകാശം എന്നീ അഞ്ച്
    3. താന്ത്രികവിധിപ്രകാരമുള്ള പഞ്ചമാരണങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക