1. പഞ്ചതയം

    1. നാ.
    2. അഞ്ചുഘടകങ്ങൾ കൂടിയത്
    3. അഞ്ച് അണുക്കൾ കൂടിയത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക