1. പഞ്ചതിക്തം

    1. നാ.
    2. കൈക്കുന്ന അഞ്ചു ഓഷധികൾ (വേപ്പ്, പടവലം, പുത്തരിച്ചുണ്ട, അമൃത്, ആടലോടകം എന്നിവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക