1. പഞ്ചത്രിംശ

    1. വി.
    2. മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക