1. പഞ്ചത്രിംശതി

    1. നാ.
    2. മുപ്പത്തഞ്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക