1. പഞ്ചദിവാസന്ധികൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. സൂര്യൻ ഗണപതി ദേവി രുദ്രൻ കേശവൻ എന്നീ അഞ്ചു ദേവതകൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക