1. പഞ്ചദ്രാവിഡഭാഷകൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ മലയാളം തുളു എന്നീ അഞ്ചു ദ്രാവിഡഭാഷകൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക