1. പഞ്ചപഞ്ചാശത്

    1. നാ.
    2. അമ്പത്തഞ്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക